W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Polityka prywatności

Witamy w serwisie internetowym ruch s.a.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych w serwisach internetowych:

  • https://www.orlenpaczka.pl/ (dalej jako „ORLEN PACZKA”),
  • https://kiosk.ruch.com.pl/ (dalej jako „Serwis Kiosk Online”),
  • https://prenumerata.ruch.com.pl/ (dalej jako „Serwis Prenumerata”),

zwanych dalej łącznie „Serwisami”.

1           WSTĘP

1.1       Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE. L 119 z 4.5.2016, s. 1-88) (dalej jako „RODO”) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) (dalej jako „Ustawa”).

1.2       Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Administratora, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Administratora środków i metod ochrony danych osobowych.

 

2           PODSTAWOWE POJĘCIA

2.1       Administrator – podmiot wskazany w punkcie 3.1 Polityki.

2.2       Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

2.3       Naruszenie ochrony Danych Osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

2.4       Odbiorca usług – podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy usługi w zakresie prowadzonej działalności;

2.5       Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które zapisywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników za pośrednictwem których Użytkownicy łączą się z Serwisami tj. m.in. na komputerze, tablecie, aparacie komórkowym lub innym urządzeniu elektronicznym;

2.6       Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

2.7       Użytkownik – osoba fizyczna, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora.

 

3           DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

3.1       Właścicielem Serwisów i administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisach jest „RUCH” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 17A, 03-236 (dalej jako „RUCH” lub Administrator).

3.2       Z wyznaczonym przez RUCH Inspektorem Ochrony Danych Użytkownicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@ruch.com.pl. Inspektor Ochrony Danych nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa Danych Osobowych w RUCH.

 

4           SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1       W ramach korzystania przez Użytkowników z Serwisów, w zakresie zgodnym z prawem, RUCH pozyskuje Dane Osobowe Użytkowników z następujących źródeł:

4.1.1   podanie Danych Osobowych bezpośrednio przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy udostępnionych w Serwisach,

4.1.2   zautomatyzowane gromadzenie Danych Osobowych w plikach cookies (więcej informacji na temat ich stosowania przez RUCH w ramach Serwisów znajduje się w punkcie 12 Polityki – Polityka Plików Cookies).

4.2       Administrator uzyskuje Dane Osobowe, w szczególności, w zakresie:

4.2.1   Informacji kontaktowych, w tym imię, nazwisko, nazwa firmy, pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, adres zamieszkania/ pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, adres e-mail, numer telefonu;

4.2.2   Informacji związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą,;

4.2.3   Informacji niezbędnych do wystawienia faktury VAT, tj.  imię, nazwisko, nazwa firmy, pod którą Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą, adres zamieszkania/ prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, numer Regon – jeżeli dotyczy.

 

5           SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY OGÓLNE

5.1       Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych Danych Osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.

5.2       Administrator dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i Danych Osobowych, które gromadzi.

5.3       Administrator zapewnia odpowiednią organizacyjną i  techniczną ochronę Danych Osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

5.4       Administrator podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji Danych Osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli Dane Osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.5       Administrator oświadcza, że:

  • przetwarza Dane Osobowe zgodnie z prawem;
  • zbiera Dane Osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • przechowuje Dane Osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • zakres Danych Osobowych jest adekwatny do celów, w jakich Dane Osobowe są przetwarzane.

5.6       Dostęp do Danych Osobowych posiada: Administrator, jego  upoważnieni pracownicy lub osoby zatrudnione przez RUCH na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.

5.7       Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

5.8       Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych Danych Osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych.

 

6           CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

6.1       Dane Osobowe Użytkowników, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisów będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

SERWIS ORLEN PACZKA:

6.1.1   w przypadku zakładania konta w Serwisie  ORLEN PACZKA:

6.1.1.1      w celu założenia i umożliwienia firmie RUCH prowadzenia konta dostępowego Użytkownika w Serwisie Orlen Paczka służącym do nadawania przesyłek w usłudze Orlen Paczka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.1.2   w przypadku nadawania paczki w ramach usługi Orlen Paczka:

6.1.2.1      w celu realizacji usługi Orlen Paczka poprzez umożliwienie nadania przesyłki, umożliwienie RUCH doręczenia przesyłki, umożliwienie śledzenia przesyłki poprzez przesyłanie komunikatów o aktualnym statusie przesyłki oraz komunikatów o możliwości odbioru przesyłki w punkcie odbioru, tj. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług pocztowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.1.2.2      w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na RUCH w związku z realizacją umowy o świadczenie usług pocztowych, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

6.1.2.3      w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy o świadczenie usług pocztowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.1.3   w przypadku przesyłania newslettera:

6.1.3.1      w celu przesyłania informacji w formie newslettera na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

6.1.4   w przypadku uzupełniania formularza „Zostań Partnerem” i formularza „E-Commerce”:

6.1.4.1      w celu podjęcia na żądanie Użytkowników działań przed zawarciem z RUCH umowy o współpracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.1.5   w przypadku składania reklamacji dotyczących usługi Orlen Paczka:

6.1.5.1      w celu przyjęcia, rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację usługi pocztowej przez RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

SERWIS KIOSK ONLINE:

6.1.6   w przypadku zakładania konta w Serwisie Kiosk Online:

6.1.6.1      w celu założenia i umożliwienia RUCH prowadzenia konta dostępowego użytkownika w Serwisie Kiosk Online służącym do składania zamówień na produkty z oferty udostępnionej w Serwisie Kiosk Online (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.1.7   w przypadku składania zamówienia na produkt w Serwisie Kiosk Online:

6.1.7.1      w celu złożenia zamówienia na produkt w Serwisie Kiosk Online i umożliwienia RUCH wykonania tego zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.1.7.2      w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na RUCH w związku z realizacją umowy sprzedaży, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

SERWIS PRENUMERATA:

6.1.8   w przypadku zakładania i prowadzenia konta w Serwisie Prenumerata:

6.1.8.1      w celu założenia i umożliwienia RUCH prowadzenia konta dostępowego użytkownika w Serwisie Prenumerata służącym do składania zamówień na prenumeratę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.1.8.2      w celu wysyłania powiadomień o kończącej się prenumeracie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6.1.9   w przypadku składania zamówienia na prenumeratę w Serwisie Prenumerata:

6.1.9.1      w celu złożenia zamówienia na prenumeratę w Serwisie Prenumerata i umożliwienia RUCH wykonania tego zamówienia tj. zawarcia i wykonania umowy o prenumeratę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6.1.9.2      w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na RUCH w związku z realizacją umowy o prenumeratę, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

6.1.9.3      w celu wysyłania powiadomień o kończącej się prenumeracie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SERWISÓW:

6.1.10 w celu promocji i marketingu bezpośredniego produktów lub usług RUCH (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6.1.11 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6.1.12 w celu umożliwienia korzystania przez RUCH z usług Google Analytics dla optymalizacji funkcjonalności serwisu, optymalizacji oferty produktów lub usług RUCH oraz optymalizacji prowadzonych przez RUCH działań reklamowych (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) (więcej informacji na temat korzystania przez RUCH w ramach Serwisów z oprogramowania Google Analytics Użytkownicy znajdą w punkcie 13 Polityki.

6.1.13 w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku gdy Dane Osobowe Użytkowników są dodatkowo przetwarzane za zgodą wyrażoną przez Użytkowników.

 

7           UDOSTĘPNIANIE I POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1       Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych Danych Osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7.2       Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Danych Osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

7.3       RUCH może ujawniać podane przez Użytkowników Dane Osobowe w szczególności następującym podmiotom (Odbiorcy Danych Osobowych):

7.3.1   podmiotom należącym do grupy kapitałowej RUCH,

7.3.2   przedstawicielom handlowym RUCH zajmującym się obsługą klientów,

7.3.3   podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi IT,

7.3.4   podmiotom świadczącym na rzecz RUCH usługi księgowe,

7.3.5   podmiotom świadczącym usługi prawne,

7.3.6   innym dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz RUCH w szczególności podmiotom świadczącym dla RUCH usługi serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie, administracyjne,

7.3.7   organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania,

7.3.8   innym administratorom Danych Osobowych.

 

8           INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

8.1       RUCH będzie przekazywać Dane Osobowe do państwa trzeciego (Stany Zjednoczone) na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 Lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (dalej zwanej „Decyzją”), w zakresie niezbędnym do umożliwienia RUCH realizacji celu w postaci korzystania przez RUCH z usługi Google Analytics.

8.2       Decyzja stwierdza, że dozwolone jest przekazywanie Danych Osobowych do podmiotów w Stanach Zjednoczonych, które przyjęły zbiór zasad ochrony prywatności – zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA, w tym zasad uzupełniających, w drodze samocertyfikacji, poprzez wpisanie ich na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Google LLC jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów, które dokonały samocertyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: www.privacyshield.gov.

8.3       Informacje o zasadach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA oraz stosowanych zabezpieczeniach dostępne są pod adresem: www.privacyshield.gov.

 

9           OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

9.1       Dane Osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 5 Polityki, po czym będą przechowywane dodatkowo przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.

9.2       Dane Osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody, będą przechowywane do czasu wycofania zgody, o ile nie będzie istniała inna podstawa prawna do ich dalszego przechowywania.

9.3       Dane Osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia przez Użytkownika ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników. RUCH pozostawi jednak imię, nazwisko Użytkownika – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania tych Danych Osobowych w celach objętych sprzeciwem.

 

10        PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

10.1     W zakresie Danych Osobowych Użytkowników przetwarzanych przez RUCH w ramach Serwisów Użytkownicy mają prawo:

10.1.1 dostępu do treści swoich Danych Osobowych – w granicach art. 15 RODO,

10.1.2 ich sprostowania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 16 RODO,

10.1.3 ich usunięcia, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 17 RODO,

10.1.4 ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 18 RODO,

10.1.5 w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,

10.1.6 przenoszenia Danych Osobowych, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wskazują na taką możliwość – w granicach art. 20 RODO,

10.1.7 w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody – do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu Administratorowi w formie analogicznej do wyrażenia zgody. W takich sytuacjach Administrator dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.

10.2     Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze wskazanym żądaniem do Inspektora Ochrony Danych w RUCH, tj. na adres e-mail: iod@ruch.com.pl.

 

11        SKARGA DO PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

11.1     Jeżeli Użytkownik sądzi, że RUCH przetwarza Dane Osobowe Użytkownika z naruszeniem obowiązujących na terytorium Polski unijnych oraz krajowych przepisów prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych, w szczególności z naruszeniem przepisów RODO lub Ustawy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

12        POLITYKA PLIKÓW COOKIES

12.1     W ramach Serwisów, podczas przeglądania stron internetowych Serwisów, zbierane są w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

12.2     Korzystanie ze stron internetowych Serwisu nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich Danych Osobowych, chyba, że co innego wynika z usług świadczonych w ramach Serwisów.

12.3     W plikach cookies przechowywane są podstawowe, anonimowe informacje o zachowaniach Użytkowników w ramach korzystania przez Użytkowników z Serwisów.

12.4     Pozyskane z plików cookies informacje mają służyć m.in. podniesieniu wygody Użytkowników podczas korzystania z Serwisów oraz są potrzebne dla optymalizacji i poprawnego  wyświetlania treści zawartych w Serwisach.

12.5     W Serwisach wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

12.5.1 tymczasowe (sesyjne) – są to pliki przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia,

12.5.2 stałe – to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkowników ustawienia przeglądarki.

12.6     Pliki cookies wykorzystywane są w ramach Serwisów m.in. w następujących celach:

12.6.1 optymalizacji korzystania z Serwisów (dostosowanie wyświetlania i zachowania Serwisów do potrzeb i preferencji Użytkowników urządzenia końcowego);

12.6.2 tworzenia statystyk w celu ulepszania Serwisów;

12.6.3 podtrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika Serwisów (brak konieczności każdorazowego logowania przy zmianie podstrony);

12.6.4 analizowania ruchu Użytkowników w Serwisach i opracowywania funkcjonalności poprawiających doznania wynikające z użytkowania przez Użytkowników Serwisów.

12.7     Przechowywanie i dostęp do informacji zawartych w plikach cookies wymaga zgody Użytkowników. Użytkownicy mogą wyrazić zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkowników urządzeniu końcowym. Dalsze korzystanie z Serwisów przy zastosowaniu ustawień oprogramowania dopuszczających stosowanie plików cookies oznacza zgodę Użytkowników na ich stosowanie na urządzeniu końcowym Użytkowników. Użytkownicy mogą w każdej chwili wycofać swoją zgodę na stosowanie plików cookies poprzez samodzielną zmianę ustawień dotyczących plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownicy mogą ograniczyć obsługę plików cookies lub całkiem zablokować automatyczną obsługę plików cookies, przy czym w takim przypadku może to spowodować ograniczenie lub utratę możliwości korzystania przez Użytkowników z niektórych funkcjonalności Serwisów, które wymagają utrwalania plików cookies.

12.8     Zmiana ustawień zapisywania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

12.8.1 Google Chrome – należy wejść w ustawienia klikając ikonę menu w prawym górnym rogu ekranu (pod przyciskiem zamykania okna przeglądarki). W Ustawieniach należy z listy ustawień zaawansowanych wybrać opcję „Prywatność i bezpieczeństwo”, następnie „Ustawienia treści”. W ustawieniach treści znajduje się opcja dotycząca plików cookie, pozwalająca na wprowadzenie ustawień zgodnie z preferencjami Użytkownika.

12.8.2 Internet Explorer – należy kliknąć ikonę ustawień (koło zębate w prawym górnym rogu okna). Z listy rozwijanej wybrać „Opcje internetowe”. W oknie „Opcje internetowe” należy wybrać zakładkę „Prywatność” a w nim opcje „Zaawansowane”. Zostanie otwarte okno „Zaawansowane ustawienia prywatności” w którym można ustawiać parametry obsługi plików cookies.

12.8.3 Mozilla FireFox – należy kliknąć przycisk menu w prawym górnym rogu ekranu. Z listy należy wybrać „Opcje”. Z lewej strony ekranu zostanie otwarte menu z którego należy wybrać odnośnik „Prywatność”. W zakładce prywatności w Historii z rozwijanej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”. Po wprowadzeniu takiej opcji poniżej zostaną wyświetlone parametry pozwalające na wprowadzenie osobistych ustawień.

12.8.4 Opera – należy otworzyć menu przeglądarki za pomocą ikony w lewym górnym rogu ekranu (na pasku aplikacji) i wybrać „Ustawienia”. Następnie z menu opcji „Ustawienia” należy wybrać „Prywatność i bezpieczeństwo” – zostaną wyświetlone opcje pozwalające na zmianę ustawień dla pików cookies.

12.8.5 Safari – należy otworzyć listę ustawień za pomocą ikony w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybrać „Preferencje”. W oknie „Ogólne” należy wybrać zakładkę „Prywatność” – zostanie wyświetlony panel zarządzania plikami cookies.

 

13        INFORMACJA O KORZYSTANIU W RAMACH SERWISÓW Z OPROGRAMOWANIA GOOGLE ANALYTICS

13.1     Na stronach internetowych Serwisów, w celu ich monitorowania, wykorzystywane jest oprogramowanie Google Analytics udostępniane przez Google LLC, służące do analizy oglądalności stron internetowych.

13.2     Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

13.3     Za pomocą narzędzia możliwe jest zbieranie w szczególności takich informacji jak:

13.3.1 lokalizacja, źródła ruchu na stronach internetowych Serwisów tj. z jakich stron internetowych Użytkownicy Serwisów łączą się z Serwisami np. wyszukiwarka Google,

13.3.2 informacje o zachowaniach użytkowników podejmowanych w ramach korzystania z Serwisów, tj. które strony w ramach Serwisów Użytkownicy przeglądają, ile czasu na nich zostają.

13.4     Dane Osobowe (w tym numery IP) użytkowników Serwisów przekazywane są na serwery Google zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie są automatycznie skracane. Tworzone w ten sposób przez narzędzie raporty mają charakter statystyczny i informacyjny, nie zawierają numerów IP i nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Użytkownika Serwisów.

13.5     Korzystając z Serwisów Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują możliwość ewentualnego przekazywania Danych Osobowych Użytkowników (takich jak numer IP) do Google LLC. Dane Osobowe Użytkowników są przekazywane wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny dla realizacji celu w postaci korzystania przez RUCH z usługi Google Analytics. Korzystanie z usługi Google Analytics służy zapewnieniu optymalizacji funkcjonalności Serwisów, optymalizacji oferty produktów lub usług RUCH oraz optymalizacji prowadzonych przez RUCH działań reklamowych, a zatem przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników w tym celu jest realizacją prawnie uzasadnionego interesu RUCH (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

13.6     W każdym momencie Użytkownicy mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników we wskazanym powyżej celu poprzez przesłanie żądań na adres e-mail: iod@ruch.com.pl.. Przy czym konieczne jest wykonanie przez użytkownika czynności wskazanych w pkt 13.2.

13.7     Skuteczne wniesienie sprzeciwu będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez RUCH Danych Osobowych Użytkowników we wskazanym powyżej celu.

 

14        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1     Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych RUCH w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Polityki.

14.2     Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z Danymi Osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony Danych Osobowych.

14.3     W Serwisach mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez właściciela Serwisów. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

14.4     Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisach.

 

KRS: 0000020446
REGON: 011063584
NIP: 526-02-50-475

Kapitał zakładowy w wysokości 109 289 617,00 złotych opłacony w całości.