Ogłaszamy wyniki konkursu ,,PAŹDZIERNIK Z RZECZPOSPOLITĄ”:

Nagrodzone PSP: Konkurs Pazdziernik z Rzeczpospolita – NADRODZONE PSP – INTERNET

Nagrodzone PSD: Konkurs Pazdziernik z Rzeczpospolita – NADRODZONE PSD – INTERNET

 

 

Jesteś Partnerem RUCH? Sprzedawaj dziennik „Rzeczpospolita” i zawalcz o atrakcyjne nagrody. Sprawdź zasady konkursu.

REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW PRASY Sieci RUCH SA – PSP
„Październik z RZECZPOSPOLITĄ” 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1
Organizatorem konkursu pod nazwą: «Październik z RZECZPOSPOLITĄ«(dalej zwanego „Konkursem”) jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000660475, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5220103672 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 6 832 000 zł (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2 Partnerem Konkursu jest „RUCH” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000020446, posiadającą numer NIP: 526-02-50-475 i REGON: 011063584, BDO: 000020148, o kapitale zakładowym w wysokości 108 824 007,00 złotych, w całości opłaconym, która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.) (dalej zwana: „Dystrybutorem”)
1.3
Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
1.4
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
1.5 Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych www.prenumerata.rp.pl/konkurs.
1.6 Konkurs przeprowadzony będzie w wybranych punktach sprzedaży prasy sieci CODO i DOFO, do których Dystrybutor dostarcza dziennik „Rzeczpospolita”, zwanych dalej „PSP”.
1.7
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie: podmiot prowadzący działalność gospodarczą, z którym Dystrybutor współpracuje na podstawie umowy o współpracy w zakresie sprzedaży prasy i w ramach tej współpracy prowadzi sprzedaż dziennika Rzeczpospolita w punkcie sprzedaży prasy obsługiwanym przez Dystrybutora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.8
Wszelkie pytania, sugestie i reklamacje związane z Konkursem należy kierować pisemnie na adres Organizatora:
Gremi Media S.A. ul. Prosta 51, Warszawa z dopiskiem: konkurs «Październik z RZECZPOSPOLITĄ.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1
Konkurs będzie trwał w dniach od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.
Oznacza to, że do wyników Konkursu zostanie zaliczona sprzedaż wszystkich numerów tytułu prasowego „Rzeczpospolita” z datą wydawniczą od 01.10.2020 r. do 31.10.2020 r.
2.2
Ogłoszenie o Konkursie zostanie przekazane w formie ulotek dostarczonych do punktów sprzedaży prasy PSP łącznie z prasą w okresie między 28 – 30.09.2020 r.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1
Uczestnicy Konkursu, czyli PSP, którzy w trakcie trwania Konkursu sprzedawać będą dziennik „Rzeczpospolita”, zostaną podzieleni na 3 kategorie ze względu na średnią sprzedaż numeru wydawniczego, zdefiniowane poniżej:
I kategoria – poniżej 1 egzemplarza,
II kategoria – od 1 do 2 egzemplarzy,
III kategoria – powyżej 2 egzemplarzy.
Do średniej sprzedaży numeru wydawniczego nie będzie zaliczana sprzedaż w prenumeracie teczkowej.
Do udziału w Konkursie uprawnione są również PSP nie otrzymujące nadziału tytułu „Rzeczpospolita” w okresie bazowym, pod warunkiem zamówienia nadziału od co najmniej 05.10.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.
3.2
Wskaźnik średniej sprzedaży numeru wydawniczego tytułu prasowego „Rzeczpospolita”, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zwany dalej “wskaźnikiem”, jest
ilorazem sumy sprzedaży egzemplarzy poszczególnych wydań tytułu przez ilość wydań tytułu w przyjętym okresie.
3.3
Przyjmuje się następujące okresy rozliczeniowe:
a) okres bazowy, tj. – potrzebny do zakwalifikowania PSP do właściwej kategorii, o której mowa w pkt 3.1 niniejszego Regulaminu
b) okres rozliczeniowy, tj. – potrzebny do określenia najwyższego wzrostu wskaźnika w stosunku do okresu bazowego.
3.4
Zadaniem konkursowym będzie uzyskanie jak największego, liczbowego wzrostu wskaźnika tj. średniej sprzedaży numerów wydawniczych z datą od 01.10.2020 roku do 31.10.2020 roku w porównaniu ze średnią sprzedażą numerów wydawniczych z datą od 1.08.2020 roku do 31.08.2020 roku w kanale sprzedaży egzemplarzowej.
3.5
Laureatami Konkursu (dalej zwani Laureatem) w każdej z kategorii zostaną PSP, które osiągną największy liczbowy wzrost wskaźnika.
3.6
Po zakończeniu Konkursu, Organizator na podstawie dostarczonych przez Dystrybutora danych sprzedażowych, wybierze Laureatów Konkursu w każdej z kategorii.
3.7
W przypadku, jeżeli więcej, niż jeden PSP osiągnie taki sam wzrost wartości wskaźnika, decydujące znaczenie będzie miała łączna liczba sprzedanych w tych PSP egzemplarzy tytułu prasowego „Rzeczpospolita” w okresie konkursowym.
3.8
Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.prenumerata.rp.pl/konkurs do 03.12.2020 roku poprzez opublikowanie numeru PSP oraz jego danych adresowych.
W momencie ogłoszenia Laureatów Konkursu, na ww. stronach internetowych zostaną opublikowane także zasady odbioru Nagrody.
Informacja o Laureatach Konkursu zostanie przekazana również w miarę możliwości w dokumencie „Specyfikacja Prasy”.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1
Organizator ufunduje następujące nagrody pieniężne (dalej zwane: „Nagrodami”) w każdej z trzech kategorii, dla najlepszych sprzedawców zgodnie zasadami w niniejszym Regulaminie:
za zajęcie:
a. I miejsca: 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
b. II miejsca: 750 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych)
c. III miejsca: 500 PLN (słownie: pięćset złotych)
d. IV miejsca: 400 PLN (słownie: czterysta złotych)
e. V miejsca: 350 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)
f. VI miejsca: 300 PLN (słownie: trzysta złotych)
g. VII miejsca: 250 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych)

h. VIII miejsca: 200 PLN (słownie: dwieście złotych)
i. IX miejsca: 150 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
j. X miejsca: 100 PLN (słownie: sto złotych)
Podane kwoty Nagród są kwotami brutto.
4.2
Warunkiem przekazania Laureatowi Nagrody, będzie prawidłowe wystawienie przez Laureata Organizatorowi faktury VAT, bądź rachunku i przekazanie Organizatorowi z odpowiednimi informacjami i zgodami niezbędnymi do przekazania Nagrody, w nieprzekraczalnym terminie określonym w zasadach odbioru Nagrody. Brak dopełnienia wspomnianego obowiązku oznacza rezygnację z Nagrody i powoduje, że Nagroda przepada i nie przechodzi na kolejnego PSP.
4.3
Wypłata Nagród przez Organizatora Konkursu nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych Organizatorowi przez Laureatów faktur VAT, bądź rachunków, w terminie 14 dni od ich otrzymania.
Dane odbiorcy faktury/rachunku:
Gremi Media S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, NIP: 5220103673.
Prawidłowa treść dokumentu płatniczego: «Wynagrodzenie prowizyjne. Konkurs „Rzeczpospolita”.
4.4
Wszystkie przyznane w Konkursie Nagrody Laureaci powinni traktować jako przychód z działalności gospodarczej i są zobowiązani samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy w zależności od swojej formy opodatkowania. Organizator nie jest odpowiedzialny za dokonanie przez Laureata odpowiedniego dla jego formy opodatkowania i rozliczenia z tytułu przychodu związanego z przyznaniem Nagrody w Konkursie.
4.5
Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie, ani zamienić nagrody na nagrodę rzeczową.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
5.1
Administratorem danych osobowych osób fizycznych biorących udział w Konkursie jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000660475.
5.2
Organizator w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, w tym wypłaty Nagrody, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego samego w, zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
5.3
Podanie danych określonych w pkt 4.2 jest dobrowolne. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
Niepodanie lub usunięcie danych jednak spowoduje brak możliwości przekazania Nagrody.
W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Konkursu (Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych.
Dane osobowe Laureatów Konkursu są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i o rachunkowości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem: https://gremimedia.pl/polityka-prywatnosci-serwisow.html
W celu skorzystania z powyższych praw Organizator udostępnia następujące kanały komunikacji:
– forma pisemna: adres: Gremi Media SA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
– poczta elektroniczna: dane_osobowe@rp.pl

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin.
6.2
Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
6.3
Uczestnicy i Laureaci Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.
6,4
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika lub Laureata nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
6.5
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania z Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
6.6
Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody.

Warszawa dn. 28.09.2020r.