RUCH S.A. informuje, że w dniu 7 września br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przychylił się do wniosku Zarządu RUCH S.A. i otworzył wobec Spółki przyspieszone postępowanie układowe („PPU”) w celu zawarcia układu częściowego obejmującego wyłącznie największych Wydawców, posiadających wierzytelności w wysokości co najmniej 1 mln zł. Tym samym złożone w ubiegłym miesiącu wnioski spółek z Grupy ZPR Media o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości Spółki nie będą obecnie rozpatrywane.


Decyzja Sądu stwarza realną szansę normalizacji dalszego funkcjonowania Firmy. Otwarcie „PPU” pozwala na kontynuowanie prac niezależnego audytora KPMG, przygotowanie na podstawie wyników audytu planu restrukturyzacyjnego Spółki, a w konsekwencji podpisanie porozumień z największymi wierzycielami Spółki – Wydawcami objętymi układem częściowym.

Zarząd RUCH S.A.